Doss McDavid

 

Számok nyelve?

 

Fordította: Szabari János, 2015.

Magyar Teozófiai Társulat

 

[A fordító megjegyzése: Mivel a Titkos Tanítást HPB angol nyelven írta, ezért az alábbi tanulmányban a Dzyan könyvéből vett idézeteket meghagytuk angolul, és csak zárójelben közöljük a magyar fordításokat.]

 

A Titkos Tanítás 1888-as eredeti kiadásától kezdve az ortodox tudósok örömmel gúnyolódnak a Dzyan-stanzákon és azon a titokzatos könyvön, amiről azt mondják, hogy a Stanzák alapját képezik. A teozófus-tudósok által az elmúlt száz évben végzett gondos kutatásoknak nem sikerült találni semmi olyat, ami halványan is hasonlítana a közzétett Dzyan-stanzákhoz. Emiatt sokan, mozgalmunk tagjai is és kívülállók is arra a következtetésre jutottak, hogy Madame Blavatsky ugratott bennünket „Az Örökkévaló Szülő, mindenkor láthatatlan ruhájában”, a „hét kis kerék forog”, a „szörnyű és gonosz víz-emberek” és a többiek elragadó elképzelésével.

Az Amerikai Teozófiai Társulat 1996-os nyári iskolájában ennek a cikknek a szerzője egy szóbeli előadásban felvetette, hogy HPB „titkos könyvei” lehet, hogy egy szimbolikus utalás egy meditációs folyamatra, ami az izopszéfián (amit a zsidó hagyományban gemátriának neveznek) alapul, egy numerikus kódon, ami sok ősi nyelvben megjelenik (McDavid, 1996.) Az elgondolást a következők szerint foglaltuk össze:

 

MI VAN AKKOR, HA:

 

1.     A szenzár írás (legalább is részben) egyfajta szám-írás vagy izopszéfia.

2.     Egy olyan misztikus könyv tartalmazza a kozmikus és az emberi eredetek törvényeit megtestesítő numerikus „mondatokat”, amelynek vagy van, vagy nincs másolata a fizikai világban.

3.     Ezt a „könyvet” a világ-szimbólumokon és a numerikus mintázaton való meditálással kell „olvasni”.

4.     Ez a „könyv” képezi a Titkos Tanításban leírt Dzyan Könyve alapját.

 

A rendszer használatához rendelkeznünk kell az abc különböző betűinek számértékével. A görög rendszer a következő megfeleléseket alkalmazza:

 

 

 

 

 

 

α

1

 ι

10

ρ

100

β

2

κ

20

σ

200

γ

3

λ

30

τ

300

δ

4

μ

40

υ

400

ε

5

ν

50

φ

500

6

ξ

60

χ

600

ζ

7

ο

70

ψ

700

η

8

π

80

ω

800

θ

9

90

900

 

Az izopszéfia alapgondolata az, hogy rokon szavaknak és kifejezéseknek ugyanaz a számértékük. Így például a „szikrának” (σπινθαρισ) és a „lángnak” (φλοξ) ugyanaz a 660-as értéke van, míg az „asztrikosz” (αστρικοσ) és az „ouraniosz” (ουρανιοσ), amik egyaránt „égit” vagy „mennyeit” jelentenek, számértéke 901. Amint befogadjuk ezt az elképzelést, elkezdhetjük ezt a rendszert egyfajta meditációs technikaként használni. Elkezdünk leírni néhány sokatmondó kifejezést, és összeadjuk a betűknek megfelelő értékeket. Miután összeadtuk egy szóban vagy kifejezésben levő számokat, keresünk más szavakat vagy kifejezéseket, amiknek ugyanaz az összegük van. Az eredmények gyakran ismerősek és mindig megvilágítóak, feltéve, ha a szókincsünk elég kiterjedt.

K.H. Mester egyszer azt írta egy levelezőnek, hogy az okkultizmus nézőpontjából az „Isten” és „Krisztus” egyszerűen a „jóra” vonatkozik absztrakt és konkrét szinteken, és semmi más dogmatikus dologra nem (Barker, 127. old.). Ez tökéletesen érthető az izopszéfia fényében, mivel az Isten (θεοσ=284) és Krisztus (χριστοσ=1480) azonos a jóval (αγαθοσ=284), illetve a jósággal (η αγαθωσυνη=1480).

Másik példaként vizsgáljuk meg a következő kifejezést, aminek nevezetesnek kell lennie a teozófusoknak:

The                            Great                   Orphan        

                        [A Nagy Árva]

ο                      μεγασ             ορφανοσ

70          +               249       +           991           = 1310

 

Minden teozófus, aki ismeri az alapirodalmat, tudja, hogy a „Nagy Árva” egy hagyományos, ezoterikus kifejezés, ami az EMBERRE utal. Az „ember” görögül „Anthropos” (ανθρωποσ), aminek a betűk összeadása után a számértéke nyilvánvalóan 1310. Ha eggyel még tovább lépünk, és összeadjuk az 1310 számjegyeit – ez a „teozófiai redukciónak” nevezett folyamat (Papus, 27.), akkor 1+3+1+0=5-öt kapunk, ami az ember hagyományos száma, ahogyan a Titkos Tanítás és más írások elmagyarázzák.

A teozófusok ismerik „az ember hét princípiumát” is, ami az emberi lény összetevőinek jellegzetes felsorolása. Hasonlítsuk össze a baloldali hagyományos listát a megfelelő görög fogalmakkal, és figyeljük meg, mi történik, amikor összeadjuk azokat:

 

 

 

7.

Atma

A Logosz egyik szikrája

σπινθαρισ  λογου

1233

6.

Buddhi

Bölcsesség

σοφια

781

5.

Manas

Elme

νουσ

720

4.

Kama

Vágy

επιθυμια

555

3.

Linga Sharira

Árnyék

σκια

231

2.

Prana

Élet

βιοσ

282

1.

Sthula Sharira

Test

σαρξ

+ 361

 

4163

 

The          Seven              Elements                of                     Man

                                        [Az ember hét alkotóeleme]

τα          επτα            στοιχεια             του            ανθρωπου

301    +     386     +            1196           +      770     +           1510              = 4163

 

Nos, miért kell ez így kiszámolni? A régiek hittek abban, hogy ez több, mint véletlen. Ez az egyik ok, amiért a nyelvet egy csodálatos isteni kinyilatkoztatásnak tekintették. Ezért van olyan mondásunk Pythagorásztól, hogy az, aki elnevezte a dolgokat, a legrégibb és legbölcsebb ember volt. Ez az, amiért a Jelenések Könyvének szerzője arra ösztökéli azt, „aki bölcsességgel rendelkezik”, hogy számítsa ki a fenevad számát. Az előző példák fényében nem valószínű-e, hogy Madame Blavatsky és Tanítói ugyanezzel az ősi hagyománnyal dolgoztak, és hogy a Titkos Tanítás ebben a szellemben íródott? Ezért mondjuk ilyen meggyőződéssel, hogy előbb vagy utóbb rá fogunk jönni, hogy a Titkos Tanítást nem ő találta ki, hanem egyszerűen csak ismertette. Úgy hiszem, valószínű, hogy a Titkos Tanításban leírt rejtélyes könyve ilyen típusú szám-nyelvet szimbolizált. Ha ez igaz, akkor megtanulhatjuk „elolvasni”, akár megtaláljuk, akár nem a Dzyan Könyvének írott példányát. Láthatjuk, hogy HPB nem alkotott semmit, egyszerűen csak visszhangozta az Örök Bölcsesség szavait, amik a matematika örökkévaló nyelvében öltöttek testet.

HPB sokat beszélt egy „régi könyvről”, amely pálmalevelek gyűjteményéből áll, „amelyeket valamilyen különleges, ismeretlen eljárással vízzel, tűzzel és levegővel szemben ellenállóvá tettek” (Titkos Tanítás I. Előhang). Azt mondják, ez a könyv képezi sok, a világban elterjedt szentirat alapját. Vajon ez a könyv kézzelfogható dolog volt, vagy a beavatottak szám-nyelvén alapuló szimbólum? Próbáljuk meg az izopszéfia segítségével olvasni. Vegyük a következő kifejezést, és adjuk össze a betűit:

 

The        holy           book          from      palm leaves               made

[A pálmalevelekből készült szent könyv]

η            ιερα           βιβλοσ           εκ         φοινικων               γεγονυια

8       +  116    +      314      +     25 +       1510           +           542        = 2515

 

Most vizsgáljuk meg a 2515-öt, hogy lássuk, szavak és kifejezések milyen kombinációja rejlik benne. Jusson eszünkbe, a feltételezés az, hogy a régi könyv egy körből (κυκλοσ =740), egy középpontból (ακμη=69) és egy keresztet (σταυροσ=1271) formázó két vonalból (γραμμη =192) álló geometriai alakot tartalmaz, akkor kivonhatjuk ezeket a 2515-ből, és nézzük meg, mi marad. Tehát: 2515-740-69-192-192-1271 = 51. Ha ismerjük a számérték-szótárunkat, tudjuk, hogy az 51 a μια, az „egy” nőnemű melléknévi jelentése. Összekapcsolhatjuk ezt az ακμη nőnemű főnévvel, és az egyenletet így írhatjuk le:

 

A pálmalevelekből készült szent könyv = kör + egy pont + vonal + vonal + kereszt

 

Ez az a mód, ahogyan a szavakon belül „olvasunk” az izopszéfia nyelvét használva (Collins).

A „Dzyan Könyve” cím szószerinti fordítása „A Tudás Könyve” (Reigle). Átfordítva ógörögre, ezt így írjuk: „η βιβλοσ τησ γνωσεωσ”, aminek a számértéke 2888. Ha az általam javasolt elképzelés helyes, akkor lehetségesnek kell lennie a Dzyan Stanzák numerikus átírásának ezen érték kiterjesztésével. A következő kifejezések mindegyike a 2888 számra való kitartó meditáció segítségével „tárult fel”. Megőrizve mindig ugyanazt a numerikus összeget, betűk számtalan kombinációját állíthatjuk elő, amik elmondják a kozmikus fejlődés történetét az örökké alvó szülőtől a teljesen kialakult Naprendszerig a Stanzák ismerős szavaival. Lássunk néhány példát:

 

The

original      (SPACE)       was               asleep             for                  seven             eternities principle

[Az Örökkévaló Szülő hét örökkévalóságon át szunnyadt.]

αρχη           (αιθηρ)          ην          κοιμιζομενη           εισ        επτα                  αιωνασ

709      +      128       +  58  +             330           + 215 +    386    +            1062             = 2888

 

Time

was

not.

 

Kosmos

was

 

asleep.

 

 

[Idő

nem

volt,

a

Kozmosz

 

 

aludt.]

 

χρονοσ

ουκ

ην

 

κοσμοσ

ην

 

κοιμιζομενοσ

 

1090

+ 490 +

58

+

600

+  58

+

592

= 2888

 

The    great       universal        mind       was     not.     Angels      were          not.

[A nagy Egyetemes Elme nem volt. Angyalok nem voltak.]

ο     μεγασ  καθολικοσ          νουσ       ουκ       ην.    αγγελοι       ουκ        ησαν.

70 +  249  +       430        +    720  + 490 + 58  +     122     + 490  +  259                      = 2888

 

The  Darkness (is) Father  and    Mother      and      Son            Asleep

[A Sötétség Atya és Anya és Fiú aludtak.]

η      σκοτια          πατηρ      και     μητηρ        και      υιοσ      κοιμιζομενοσ

8 +     601       +    489    + 31 +  456     +  31   + 680 +         592          = 2888

 

The  male seed (is) the   one  solitary     ray           from  the      darkness

[A férfi mag az egyetlen magányos sugár a sötétségből]

το      σπερμα             η      μια    μονη       ακτισ          εκ     τησ      σκοτιασ

370 +  426         +    8  51 + 168    +  531     +    25 + 508 +     801                           = 2888

 

The        Divine        Dragon            of         Wisdom

[A Bölcsesség Isteni Sárkánya]

ο          αγιοσ        ο δρακων          τησ         σοφιασ

70  +     284      +  70 + 975    +  508  +      981            = 2888

                                                                                                                             Web

The      Great     Father  and  the       Great         Mother      Spin        the  (Threads)

[A Nagy Atya és a Nagy Anya szövik a hálót.]

ο          μεγασ πατηρ     και    η          μεγαλη       μητηρ     νηθουσιν    τα       νηματα

70 +      249  + 489 +    31 + 8 +       87        +    456    +       797     + 301 +  400         = 2888

 

                                                                     FORTY NINE

The      Gods    from    the       Light:    10+6+5+3+1+4+1+5+14

[Az Istenek a Fényből:             NEGYVENKILENC]

οι         θεοι     εκ        του      φωτοσ    10+6+5+3+1+4+1+5+14

80 +     94    +  25 +     770 +   1870   + 10+6+5+3+1+4+1+5+14 = 2888

 

SEVEN and SEVEN and SEVEN and SEVEN and SEVEN and SEVEN and SEVEN

[HÉT és HÉT és HÉT és HÉT és HÉT és HÉT és HÉT]

επτα και             επτα και   επτα   και       επτα  και      επτα  και      επτα  και   επτα

386 + 31 + 386 + 31 + 386 + 31 + 386 + 31  + 386 + 31 + 386 + 31 + 386 =2888

 

The      Seven  Angels  (are) the         Sacred Army   of the   Voice

[A hét angyal az Ige szent serege]

οι         επτα     αγγελοι            η          ιερα     στρατια   τησ  φημησ

80 +    386  +    122    +          8  +      116 +     912   +  508 +   756 = 2888

 

The  seven       sons     and      the       eighth  the       sun       and      the            great    breath

[A hét fiú és a nyolcadik, a Nap és a nagy lélegzet]

οι     επτα         υιοι      και       o     ογ∆οοσ      ο      ηλιοσ     και       το            μεγα    πνευμα

80 + 386       + 490 +    31  + 70 +     417    + 70 +   318  +    31 +  370 +       49 + 576=2888

 

The      Kingdom         of the   Heavens

[A mennyei királyság]

η           βασιλεια           των    ουρανων

8    +        259       +     1150 +   1471           = 2888

 

Az utóbbi kifejezés az ismerős bibliai szófordulat, amit általában „A mennyi királyságnak” fordítanak. A teljesen kifejlett Naprendszer összefüggésében úgy tűnik, ennek jelentése kissé különbözik az ortodox értelmezéstől. Lehet-e valamennyi fenti példa véletlen? Természetesen lehet, de nem igazán valószínű. Egy 2888 számértékű egyszerű kifejezés előállásának gyakorisága olyan véletlen számokból, amiknek a középértéke és szórása megfelel a görög szavak tipikus eloszlásának, kimutathatóan egy az ötszázhoz nagyságrendű. A többszörös előfordulások az esélyeket tovább csökkentik. Úgy tűnhet, hogy a 2888 valamiféle kulcs az egész rendszerhez.

Sokat hallottunk a Dzyan Könyvéről és a titokzatos szenzár nyelvről. A legtöbbünk Indiában és Tibetben kereste a kulcsokat ezekhez a rejtélyekhez. Lehet azonban, hogy a válasznak legalábbis egy részét otthonunkhoz közelebb találjuk meg. Belenézve egy görög lexikonba azt találjuk, hogy a „Ζαν vagy „Ζην  Zeusz, a legfőbb istenség régi elnevezése. Összeadva a „szenzár” görög betűinek értékét 363-at kapunk, ami olyan szám, amit számértékileg „a megbízható szavak-ként” (οι  βεβαιοι  λογοι) vagy „pontossággal-ként” (διακριβειασ) értelmezhető. Mindkettő tökéletes jelentés, ha ezen a matematika nyelve értendő. A szenzárról az a feltételezés, hogy egyetemes, és átfogóan érvényes a kultúrákra. Nyilvánvalóan ez pontosan igaz a matematikára.    

Ezt a kis értekezést egy érdekes utolsó példával zárom be, amelyben szanszkrit szavakat használtam, de a számértékeket a görög számítási táblával határoztam meg:

 

FIRST    SANSKRIT     WORDS:    CIRCLE,    POINT,            LINE,              LINE

[Az első szanszkrit szavak: kör, pont, vonal, vonal.]

ADI       SANSKRITA PADANI     VRITTA    BINDU  REKHA  REKHA

15  +         882         +    146       +    1111     +   466    +    134    + 134                  = 2888

 

Ez a cikk bemutat néhány bizonyítékot arra, hogy Madame Blavatsky a valóság mellett állt, és „nem ő találta ki menet közben az egészet”. Része volt egy élő ezoterikus hagyománynak, annak hagyományos jeleivel, szimbólumaival és titkos jelszavaival. Munkájának egy részét csak más beavatottak érthetik, akik hozzá hasonlóan titoktartást esküdtek. Egyesek azt gondolják, túlságosan messzire ment, és túl sokat tárt fel. De ez nem az ő döntése volt, hanem a Tanítóié. Nem mondott el mindent, és néha el kellett rejtenie dolgokat egy felkészületlen generáció elől. Néha „félrevezetéseket” használt, és esetenként hibákat vétett, mert a Tanítói nem mondtak el neki mindent, vagy túl elfoglaltak voltak, hogy megfelelően felügyeljék. Mindent összevetve Madame Blavatsky soha nem működött vákuumban. Sokévi keresés után a Testvériség választotta ki, és őt küldték ki egy ellenséges világba, hogy egy új korszak előfutára legyen. Mi csak most kezdjük megérteni küldetésének fontosságát.

 

Felhasznált irodalom:

Barker, A. T., ed. The Mahatma Letters to A.P. Sinnett. New York: Rider and Company, 1948. Blavatsky, Helena P. The Secret Doctrine. 2 Vols. Los Angeles: The Theosophy Company, 1947. Collins, Mabel. "Comments on Light on the Path", Lucifer, September 1887, p.8.

McDavid, Doss. "Gematria, Senzar, and the Book of Dzyan", The Quest, September 1998, pp. 4-12. Papus. The Tarot of the Bohemians. Hollywood: Wilshire Book Company, 1970.

Reigle,David. Private Communication.