A Teozófiai Társulat jelvénye

Jelvény

A teozófiai társulat jelvénye számos jelképből áll, amelyek mindegyikét ősi idők óta használják, az emberre és a világegyetemre vonatkozó mély értelmű szellemi és filozófiai fogalmak jelképeiként. Változatos formákban lelhetők fel a világ nagy vallásaiban, és egyetemességükre utal az egymástól távoli kultúrákban való megjelenésük is.

Részben ősi mivoltuk, részben eredetük megállapításának nehézségei miatt nem lehet ezeket a szimbólumokat leszűkített pontossággal értelmezni. Az itt rendelkezésre bocsátott értelmezést, inkább az általuk közvetített igazságként, mint értelmezésükre vonatkozó pontos megállapításként lehet tekinteni.

ankhA jelvény közepén levő ankh, vagy crux ansata (füles kereszt) a feltámadás ősi egyiptomi jelképe. A Tau-ból vagy T alakú keresztből és a rajta levő kis körből van összeállítva. Az egyiptomi szobrokon, fali- és sírfestményeken sokszor kézben tartva látható. A Tau kereszt az anyagot vagy a formák világát jelképezi, míg a kis kör a szellemet, az életet jelenti. Ezért az ANKH a szellemnek az anyag feletti, a jónak a rossz feletti diadalát fejezi ki. Ezért az élet keresztje, a feltámadás és a halhatatlanság szimbóluma. Jelenti még az anyagba alászállott és ott megfeszített, majd feltámadott szellemet is.

 

csillagAz összefonódott kettős háromszög, ahol az egyik (a világosabb) felfelé, a másik (a sötétebb) lefelé mutat, a szellemnek az anyagba szállását, és a forma korlátozó határaiból való felemelkedését jelképezi. Ugyanakkor utal a világos és sötét erők közötti, a természetben levő folyamatos küzdelemre. Amikor – mint ebben a jelvényben is – a kettős háromszöget a farkába harapó kígyó körében ábrázolják, akkor a teljes megnyilvánult természetet jelképezi, a tér és az idő korlátozásaiba burkolt világegyetemet, és az egységet, amely kettősségében, mint szellem és anyag mutatkozik meg, amelyek egységük jeléül elválaszthatatlanul egybekapcsolódnak.

A csúcsával felfelé irányuló háromszög az Atya, a tűz vagy a szellem, míg a lefelé irányuló az Anya, a víz vagy az anyag. Mindkét háromszög három oldalával és sarkával jelenti egyszersmind annak hármas természetét, amit jelképez. A tűz vagy szellem háromszög hármassága: lét, tudat, üdvösség; tevékenység, tudás, akarat; teremtés, fenntartás, felszabadulás. Az oldalak egyenlők, mert ebben a hármasságban egyikük nincs a másik felett vagy alatt, egyikük sem kisebb a másiknál. Valamennyi természete egyformán immanens (benne rejlő), valamennyi egyképpen jelenlevő. Az anyag vagy víz háromszögének hármassága az anyag három lényegbeli jellemvonását szimbolizálja: tehetetlenség, mozgás, ritmus (rezgés).

A tizenkét egyenlő oldal, amelyet a vonalak keresztezése eredményez, ha az ábrát a maga egészében tekintjük, a kaldeai és más régi vallások 12 nagy jelképét, a napév 12 hónapját jelenti. Ezt a felsorolást tovább is lehetne folytatni. A zsidó vallásban az összefonódott kettős háromszöget Salamon pecsétjeként, illetve Dávid csillagaként ismerik.

kigyoA kígyónak, más szimbólumokhoz hasonlóan számos jelentése van. Mindig a bölcsességgel társították, különösképpen a rejtett tudással, amely a legmagasabb bölcsesség. Ha – miként itt is – a saját farkába harapva ábrázolják, a kezdet és vég nélküli örökkévalóság szimbólumává válik, vagyis az a kör, amelynek a középpontjában világegyetemek jelennek meg, növekszenek, majd elpusztulnak, eltűnnek.

 

 

szvasztikaA szvasztika a kereszt-jelkép számos megjelenési formája közül egy másik. Ez a tüzes kereszt, ahol az óramutató járásával megegyezően körbeforgó, örvénylő lángkarok jelképezik a természet roppant energiáit, amelyek az atomoktól a csillagokig és csillagrendszerekig szüntelenül teremtik a formákat. A fordított irányban forgó karok pedig a formákat szétoszlató, felbontó energiákat jelképezik. A két hatás együttesen hozza létre a fejlődés folyamatát.

Az Istenség három aspektusát elismerő vallásokban a szvasztikát a harmadik aspektussal, a Háromság harmadik személyével társítják, aki egy időben a teremtő és az elpusztító is: a hinduizmusban Shiva, a kereszténységben a Szentlélek vagy Szentszellem.

omA jelvény fölött szanszkrit betűkkel látható a hinduizmus és buddhizmus szent szava, amelyet általában a mélységes jelentésű AUM vagy OM kifejezéssel jeleznek. Azt is mondják, hogy a teremtő igét, vagyis a Logoszt jelenti, a felfoghatatlan valóságot, minden lét forrását. Ez a hatalom szava, ami csakis a legnagyobb tisztelettel szabad kiejteni.

A jelvényt a Teozófiai Társulat jelmondata, „Nincs magasztosabb vallás az igazságnál” veszi körül. Minden teozófus, bármely valláshoz vagy hitelvhez tartozzon is, az igazságot keresi, kutatja. Minden nagy vallás az igazság valamilyen megtestesülése és a megvalósításához vezető egyik út.

A szimbólumok tanulmányozása majdnem kimeríthetetlen, és értelmezésük további lehetőségeket rejt magában.